Algemene voorwaarden

 (aangepast op 22-8-2017: adreswijziging, Navathome)
(aangepast op 18-12-2020: CRKBO, toevoeging artikelen 10.10 vertrouwelijkheid, 11.4 annuleringsvoorwaarden en artikel 15 klachtmelding)

Algemene Voorwaarden koop op afstand en overeenkomst op afstand

1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert
Koper: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst, waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een koopovereenkomst (artikel 7:1 Burgerlijk Wetboek (BW)) of een consumentenkoop (artikel 7:5 BW) is.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand. Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.


2 Identiteit van de opdrachtnemer

AquaPlanning – dhr Geert-Jan Smolders (Johannes Jacobus)
Schriksestraat 45, 6654AN Afferden, tel: 0487 785 223 (kantooruren), gj@aquaplanning.org / www.aquaplanning.org
KvK-nummer: 09159737, BTW- identificatienummer: NL001380811B26

3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht aan Koper.
3.2 Als Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken.
3.4 Verkoper is in ieder geval verplicht om voor de koop/overeenkomst op afstand aan koper de volgende relevante informatie te verstrekken:
- de identiteit van Verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
- de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- of je het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen
(herroepingrecht artikel 4A en 4B);
- de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
- de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten;
- gegevens omtrent de garantie en omtrent de in het kader van de overeenkomst op afstand aangeboden diensten.
3.5 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
3.6 Als Koper aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

4A Herroepingrecht bij levering van producten (koop)
4A.1 Bij aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper.
4A.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hel product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4A.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal Koper zich richten naar de door Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4A.5 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening (verpakkings- en portokosten).
4A.6 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4A.7 Het herroepingrecht is uitgesloten bij de koop op afstand van zaken:
a) die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) betreffende audio en video opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
f) betreffende kranten en tijdschriften;

4B Herroepingrecht bij levering van diensten
4B.1 Bij levering van diensten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4B.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal Koper zich richten naar de door Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4A.3 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending/herroeping voor zijn rekening.
4A.4 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4A.5 Het herroepingrecht is uitgesloten bij de levering van diensten:
a) waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de termijn van zeven werkdagen van het herroepingrecht is verstreken;
b) betreffende weddenschappen en loterijen.

5 Prijs 5.1 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding,
5.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

6 Adviezen Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Verkoper welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

7 Intellectuele eigendom
7.1 Verkoper behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en "know-how".
7.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.
7.3 Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8 Betalingsvoorwaarden
8.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: na ontvangst van de betaling zal levering plaats vinden binnen 30 dagen.
8.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
8.3 Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Verkoper failliet is, of in surseance is:
c. Verkoper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Verkoper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
8.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
8.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
8.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
8.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.
8.9 Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.
 

9 Levering en uitvoering
9.1 Na ontvangst van de betaling zal levering plaats vinden.
9.2 Koper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten. Verkoper bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
9.4 De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal Verkoper de geaccepteerde bestellingen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
9.5 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
9.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Koper.
9.8 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
10.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.
10.3 Koper is gehouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico's die deze zake vanaf hun levering kunnen ondergaan.
10.4 Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
10.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
10.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.
10.7 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
10.8 Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
10.9 In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.
10.10 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers word verstrekt, wordt als vertrouwelijke informatie gezien door AquaPlanning, onze medewerkers en de docenten.

11 Ontbinding
11.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 Indien Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.3 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in - en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.
11.4 Voor deelnemers (consumenten) geld een bedenktermijn van 14 dagen na factuurdatum. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt e het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit of akkoord gaat met de offerte geldt geen bedenktijd.

12 Reclames, klachten
12.1 Opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
12.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
12.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

 

14 Aansprakelijkheid
14.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
16.2b Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.2c Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.2d Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
14.2e De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.

15 Klachtmelding
15.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus, te weten: AquaPlanning. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.
15.2 AquaPlanning geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.
15.3 AquaPlanning zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.
15.4 Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door AquaPlanning dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot: Royal Yachting Association,  member.services@rya.org.uk, tel nr: 0044 238060 4159. Een onafhankelijk panel  doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door AquaPlanning snel afgehandeld.
15.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

16 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

17 Yachtmaster online theoriecursussen worden verzorgd door Navathome. De algemene voorwaarden van Navathome zijn naast onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het boeken van deze cursussen wordt dit vermeld in de tekst, en in de bevestigingsmail die u van ons ontvangt. U verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden.